Poskytujeme posudzovanie zdravotne spôsobilosti na prácu výkonom lekárskej preventívnej prehliadky (LPP ) so zameraním na:

a) Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu výkonom LPP vo vzťahu k práci a vydávanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu, periodická LPP

b) Vykonávanie LPP vo vzťahu k práci pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu, vstupná LPP

c) Vykonávanie v pravidelných intervaloch LPP vo vzťahu k prác, periodická LPP, počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok vrátane biologického monitorovania.

d) Vykonávanie LPP vo vzťahu k práci, kedy sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu podľa osobitných predpisov – napr. vodič z povolania, bankový policajt, vodič referent, práca v noci,práca vo výškach, práca so zobrazovacími jednotkami, práca s motorovými vozíkmi,zdravotný preukaz, profesia zvárač, vstupná, periodická LPP

e) Vykonávanie LPP vo vzťahu k práci pred zaradením zamestnancov na výkon práce alebo pri zmene pracovného zaradenia, ktoré môžu ohroziť ich zdravie alebo zdravie iných osôb.

f) Vykonávanie mimoriadnych  LPP vo vzťahu k práci, ak zamestnanec zaradený do 1., 2., 3. a 4. kategórie nevykonával viac ako 6 mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci, alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu zdravia, alebo opodstatnenosť ich preradenia na inú prácu a poskytnutie rehabilitácie.

g) Vykonávanie LPP vo vzťahu k práci pri podozrení na ochorenie v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte špecifických zmien alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu.

h) Vykonávanie LPP vo vzťahu k práci po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, výstupná LPP

i) Vykonávanie mimoriadnych LPP vo vzťahu k práci na základe požiadavky objednávateľa.

j) Vykonávanie mimoriadnych LPP vo vzťahu k práci lekárom PZS, ak je potrebné včasné zachytenie zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s prácou.

k) Vykonávanie mimoriadnych LPP vo vzťahu k práci na základe požiadavky príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

l) Vykonávanie psychologického vyšetrenia u zamestnancov, ktorí sú vystavení vysokej psychickej záťaži pri práci, a pri zmene pracovných podmienok.

m) Vykonávanie imunizácie, kde je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná očkovacia látka.

n) Vypracovanie návrhov cielených preventívnych opatrení, ako aj realizácie zdravotníckej prevencie.

o) Informácie ohľadom všetkých legislatívnych zmien v oblasti LPP vo vzťahu k práci.

p) Vykonávanie LPP vo vzťahu k práci pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov.

Práca s bremenami,práca v noci
práca v noci, práca s bremenami
Práca s počítačom
Práca vo výškach
Bezpečná práca vo výškach